„Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” – niech te słowa psalmisty stanowią życzenia, by młodzi ludzie kroczyli przez życie w żywej społeczności z Panem Bogiem, którego wskazówki zawarte w Biblii sprawią, że będą czynić to, co w oczach Boga jest prawe i uczciwe, a unikać niewłaściwych wyborów.

 Dnia 18 maja, podczas niedzielnego nabożeństwa, odbyła się konfirmacja 12 młodych parafian z Wisły Jawornika. Ks. proboszcz Zdzisław Sztwiertnia poprowadził liturgię, a także wygłosił kazanie. Podkreślił ważność dzisiejszej uroczystości, odwołując się do fragmentu z Przypowieści Salomona. Dotyczy on zachęcania do tego, by w swoim życiu stosować się do Bożych praw i przestrzegać przykazań. Stosowanie w życiu zasad zawartych w Słowie Bożym daje gwarancję pokoju w sercu człowieka.

Do konfirmantów zwróciła się również kurator – Marzena Brózda, która wskazała na szczególny prezent, jaki otrzymali od Rady Parafialnej i całego zboru, a mianowicie świętą księgę –Biblię, jednocześnie zachęcając ich do codziennego czytania Słowa Bożego. Tylko w ten sposób, będąc w bliskiej relacji z Panem, mogą dawać świadectwo wiary widocznej na co dzień. Otrzymali również zaproszenie na spotkania piątkowe od lidera młodzieżowego – Daniela Pilcha.

W trakcie nabożeństwa przedstawiciele grupy konfirmantów podziękowali księdzu Zdzisławowi Sztwiertni oraz katechetce Halinie Raszce za opiekę i naukę. Wreczyli kwiaty i upominki. O oprawę muzyczną zadbał chór parafialny.

Pozostaje mieć nadzieję, że młodzi ludzie zostali zachęceni do tego, by znaleźć swoje miejsce w społeczności, zaangażować się w służbę dla Pana Boga na Jego chwałę. Jest to bardzo ważne, gdyż od ich postawy będzie zależeć przyszłość zboru, jego jakość i rozwój.

Stanie się to tylko wtedy, gdy podejmą konkretną decyzję przyjęcia Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela do swojego życia. I tylko wtedy doświadczą przemienionego życia – życia, w którym Pan Jezus jest na pierwszym miejscu, i w którym nie ma żadnych innych bogów oferowanych przez dzisiejszy świat.

Marzena Brózda