Rekolekcje dla radnych diecezji cieszyńskiej, które odbyły się 28 lutego w Parafii Ewangelickiej w Cieszynie, rozpoczął ks. Marek Londzin

(obecny przewodniczący diecezjalnej Komisji Ewangelizacji i Misji Kościoła EA), witając wszystkich zgromadzonych przedstawicieli poszczególnych Rad Parafialnych. Następnie przedstawił temat: „Powszechne kapłaństwo wiernych. Współodpowiedzialność za Kościół”, wskazując na główny cel działań, a mianowicie - by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jak bardzo złożony i obejmujący szeroki zakres zagadnień jest to temat, podkreślał w swoim wykładzie ks. biskup Jerzy Samiec. Odwołując się do nauczania apostoła Pawła, porównującego  Kościół do obrazu ciała (1Kor. 12, 12-31), przekonywał, że każdy członek powinien znaleźć swoje miejsce w Kościele, bo każdy z nas jest powołany do służby kapłaństwa, by świadczyć o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Na ten aspekt szczególnie wskazywała szeroko rozumiana Reformacja zawarta w nauczaniu Marcina Lutra. Powołanie świeckich polega przede wszystkim na indywidualnym świadectwie wiary, a także współodpowiedzialności za zbór poprzez zaangażowanie w pracę Rady Parafialnej, udział w Zgromadzeniu Parafialnym, nabożeństwach oraz w różnych innych formach aktywności służących rozwojowi parafii i wzrostowi życia duchowego parafian.

Wywód ks. biskupa Jerzego Samca korespondował z wnioskami i ostatecznymi konkluzjami wyrażonymi po spotkaniach poszczególnych grup dyskusyjnych. Praca w małych zespołach pozwoliła na podzielenie się własnymi doświadczeniami dotyczącymi miejsca odpowiedzialności za dzieci, młodzież czy osób starszych w parafii, a także udziału wiernych w nabożeństwie czy innych formach mających na celu duchowy wzrost parafian. Ponadto, ze względu na fakt, że dokonano zmiany Pragmatyki Służbowej poprzez dodanie zapisu o możliwości pomocy osób świeckich w dystrybucji Komunii Świętej warto było przedyskutować sposoby i formy udziału nieduchownych podczas nabożeństwa. Z pewnością wszelkie zmiany należałoby wprowadzać stopniowo, odpowiednio przygotowując zbór do ich wprowadzenia. 

 Szczególnie zwrócono uwagę na potrzebę budowania wzajemnych relacji, zwłaszcza poprzez rozwój małych grup działających w różnych grupach wiekowych. Niestety, mimo że niejedna parafia ma ciekawą ofertę takich spotkań, zbyt mało osób jest zainteresowanych skorzystaniem z niej. Nie czują one potrzeby zaangażowania się bądź uczestniczenia w życiu parafii. Znamiennym przykładem mogą być rodzice konfirmantów, przywożący swe dzieci na spotkania, ale nie zainteresowani własną aktywnością w Kościele. 

Z drugiej strony duchowni powinni zezwolić na zaangażowanie świeckich w działania związane z zarządzaniem, administrowaniem czy duchowym życiem, odchodząc tym samym od patriarchalnego prowadzenia parafii na rzecz wspólnej odpowiedzialności za zbór, a tym samym za Kościół. Rady Parafialne mają szeroki zakres odpowiedzialności, ale czy mogą i czy są w stanie ze swych kompetencji korzystać? Zawsze warto rozmawiać i komunikować swoje oczekiwania czy potrzeby. Trzeba również mieć świadomość, że bez istotnych zmian, nawet wbrew tradycji i konserwatywnym poglądom, nie będzie rozwoju Kościoła, który musi się dostosowywać do zmieniających się uwarunkowań społecznych czy ekonomicznych. 

Myślę, że istotnym argumentem uzasadniającym to stwierdzenie mogą być słowa ks. biskupa Jerzego Samca, iż „ jeżeli nie damy ludziom przestrzeni do rozwoju w Kościele, to z pewnością znajdą ją poza nią”.

Marzena Brózda