(…) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.

(J 16:23-24).

Niedziela Rogate oznacza Módlcie się. Aby utwierdzić się w przekonaniu jak ważnym aspektem życia każdego chrześcijanina powinna być właśnie modlitwa, mogliśmy się przekonać słuchając kazania naszego gościa - Marka Cieślara, redaktora radiowego programu „Po prostu”, który w ubiegłą niedzielę (10 maja 2015) odwiedził naszą Parafię.

 Co ciekawe, pan Cieślar zwrócił uwagę na fakt, że temat modlitwy został już poruszony w tygodniu poprzedzającym niedzielą Rogate, cytując wybrane słowa Psalmu 31 - Ufna modlitwa w ciężkiej niedoli. Również teksty liturgiczne z 2 Ks. Mojżeszowej i 1 Listu Św. Pawła do Tymoteusza, przeznaczone na ową niedzielę, oscylowały wokół tematu modlitwy. 

Nasz gość podkreślał fakt, że powinniśmy modlić się do Boga zawsze, gdyż On nakłoni ucha swego i nas wysłucha. Ważne jest również to, aby nasze modlitwy nie były skoncentrowane tylko na nas samych – egocentryczne czy egoistyczne, ale żeby modlić się za innych, którzy potrzebują Bożego wsparcia i Jego pomocy, gdyż Bóg jest wszechpotężny, wszechmocny i wszystko przenika. Mówi o tym również nowotestamentowy tekst wyjęty z 1 Tm 2, 1-6, który napomina nas tymi słowy: „Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić  błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.” 

Co więcej, jak mówi starotestamentowy tekst z 2 Księgi Mojżeszowej 32, 7-14, powinniśmy się z Bogiem niejako „targować” w naszych rozmowach, podobnie jak robił to Mojżesz chcąc ocalić lud izraelski przed gniewem Bożym, jaki Pan zamierzał mu zgotować. Mówił wtedy Mojżesz do Boga: „ Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. (…) I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud”. 

Pan Marek Cieślar wiele razy w swym kazaniu odnosił się do doświadczeń, kiedy to niejednokrotnie modlitwa  sprawiła, że rzeczy niemożliwe stały się możliwe i zachęcał do stałej społeczności z Bogiem - wszechpotężnym Stwórcą. W odniesieniu do programu radiowego „Po prostu”, podziękował również wszystkim darczyńcom naszej parafii za wspieranie jego działalności i odpowiadanie na potrzeby innych ludzi, choćby poprzez udzielanie im wsparcia finansowego.

Skorzystajmy zatem z Bożego zaproszenia i jako chrześcijanie dbajmy o naszą własną społeczność z Bogiem, gdyż to właśnie modlitwa jest tym spoiwem, bez którego nasza relacja z Bogiem byłaby martwa i bezskuteczna. Modlitwa i Słowo Boże to droga do Boga, starajmy się nią zawsze kroczyć i nie chodzić na skróty, aby nie zbłądzić, lecz dojść do celu, którym jest spotkanie z naszym Ojcem w Niebie.